author Image

Chương trình “Cafe Doanh nhân” với chủ đề “Nữ tướng lãnh đạo doanh nghiệp”